เลี้ยง (育てる、ごちそうする)という動詞

 昨晩の授業で、<เลี้ยง>という動詞が出て来た。この動詞は日常生活において使用される頻度数がきわめて高いので、しっかりと覚えて、自信をもって発音してほしい。
 ①ごちそうする=タイ人のお客様が多い人は、เลี้ยงแขก
 ②宴会=งานเลี้ยง、 歓迎会=งานเลี้ยงต้อนรับ、 送別会=งานเลี้ยงส่ง
 ③子供を育てる=เลี้ยงลูก
 ④動物を飼育する=เลี้ยงสัตว์、ペット=สัตว์เลี้ยง、犬を飼う=เลี้ยงหมา、 馬を飼う=เลี้ยงม้า、牛を飼う=เลี้ยงวัว、豚を飼う=เลี้ยงหมู、鶏を飼う=เลี้ยงไก่、鳥を飼う=เลี้ยงนก
 ⑤僧侶を供応する=เลี้ยงพระ
⑥タイボクシングのセコンド=พี่เลี้ยงนักมวยไทย、保母=พี่เลี้ยง
 これは昨晩のテキストの復習である。<เลี้ยง>の語源は中国語の「養」。「養う」の精神を持って、大いに使ってみよう!