กร(ゴーン)& ชน(チョン)

 タイ語ではサンスクリットやパーリ語から由来する「人」や「者」に関する合成語がたくさん有る。今日は、その中から「กร(ゴーン)と「ชน(チョン)」が組み込まれた単語を以下に列挙するので、意味を書きなさい。
 A. กร 
 1.กรรมกร 2.กสิกร 3.จิตรกร 4.ประชากร 5.พิธีกร 
 6.เภสัชกร 7.วิศวกร  8.ศิลปกร

 B. ชน
 1.กลุ่มชน 2.ชนกลุ่มน้อย 3.ชนชาติ 4.ชนชั้นผู้ดี 5.ประชาชน
 6.มติชน  7.พุทธศาสนิกชน 8.เอกชน