ร เรือ の発音訓練

 昨日から、新しいタイ女性講師を迎えた。バンコク生まれ、バンコク育ち、そして、チュラロンコーン大学を卒業しておられるから、話し方が美しくて愛らしい。彼女の発音を聞きながら、タイ語は「ร เรือ」の発音が命だと思った。
そこで、先週に引き続き、「ร เรือ =r音」を使った単語を以下に列挙するから、上手に発音するようになってもらいたい。
 1)บริษัท 2)บริการ 3)ประชุม 4)ประเทศ 5)ประชาชน 6)รัฐบาล 7)กระทรวง 8)ปกครอง 9)เรียกร้อง 10)รับรอง 11)รับราชการ 12)ครอบครัว 13)ครั้งแรก 14)จราจร 15)รายเดือน 16)เงินรางวัล 17)ระมัดระวัง 18)มหาราช 19)เอกราช 20)รัชกาลที่๙
 意味はあえて併記しない。ご自分の語彙力をチェックしてみては。